Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Bij het verlenen van onze diensten in Praktijk Verlies- en Rouwbegeleiding Tineke Gijsberts verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Praktijk Verlies- en Rouwbegeleiding Tineke Gijsberts

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website en email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van doorverwijzing van bijvoorbeeld een huisarts of andere hulpverlener.

 

Persoonsgegevens

Praktijk Verlies- en rouwbegeleiding Tineke Gijsberts verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·         NAW-gegevens

·         Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

·         Geboortedatum en –plaats

·         Geslacht

·         Gespreksverslagen

·         Inhoud van communicatie

 

Doeleinden

Praktijk Verlies en rouwbegeleiding Tineke Gijsberts verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·         Het onderhouden van contact;

·         Het bieden van een persoonlijk begeleidingstraject of groepsbijeenkomst;

·         Een goede en efficiënte dienstverlening;

·         Beheer van het cliëntenbestand;

·         Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

·         Verbetering van de dienstverlening;

·         Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de      dienstverlening;

·         Facturering;

·         Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·         Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·         Het voeren van geschillen;

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het begeleidingstraject of groepsbijeenkomst. Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 

·         De verbetering van haar diensten;

·         De bescherming van haar financiële belangen;

·         Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming en zal afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden.

 

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

 

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden op grond van toestemming en zal afzonderlijk worden gevraagd.

 

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Profilering

Terugkoppeling aan verwijzers door middel van rapportages, worden uitsluitend met toestemming van de cliënt gegeven.

  

 

Internet

Praktijk Verlies- en rouwbegeleiding Tineke Gijsberts hanteert privacy policy voor bezoekers, 

plaatst géén herkenbare persoonsgegevens op haar website en houdt ook geen gegevensregistratie bij via internetdiensten van derden.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Voor verdere vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bericht  sturen naar:

 

Praktijk Verlies- en Rouwbegeleiding Tineke Gijsberts  t.a.v. Tineke Gijsberts

Dek 5 9732 HW Groningen

tinekegijsberts@gmail.com  06-14920266

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. ( https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/autoriteit-persoonsgegevens.nl )

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 februari 2019.